Czy ogromny wzrost Chin miał i nadal będzie miał znaczący wpływ na globalne rynkiGospodarka Chin jest ogromna i przewiduje się, że w ciągu następnej dekady kraj ten wyprzedzi USA jako największa gospodarka świata. Chińscy konsumenci mają również znaczną siłę nabywczą i oczekuje się, że będą stanowić coraz większą część globalnych wydatków konsumpcyjnych. Wraz z rozwojem chińskiej gospodarki, jej wpływ będzie wykraczał poza jej granice, wpływając na globalne łańcuchy dostaw i handel, ceny towarów i relacje strategiczne.

PKB według branż

Gospodarka Chin jest napędzana głównie przez trzy gałęzie przemysłu: rolnictwo, produkcję i usługi. Przemysł rolniczy jest nadal znaczący w Chinach, stanowiąc 10% PKB. Oczekuje się jednak, że do 2050 roku zmniejszy się on do 4% z powodu rosnącej urbanizacji i przenoszenia się pracowników do bardziej produktywnych gałęzi przemysłu. Z drugiej strony przemysł wytwórczy zatrudnia 25% chińskiej siły roboczej i odpowiada za 30% chińskiego PKB. Przemysł usługowy jest najszybciej rozwijającym się sektorem chińskiej gospodarki, zatrudniającym 50% siły roboczej i wytwarzającym 45% PKB.

Wyzwanie, jakim jest starzejąca się siła robocza Chin

W miarę starzenia się chińskiej populacji, krajowi będzie coraz trudniej utrzymać wzrost gospodarczy. Oczekuje się, że w ciągu najbliższej dekady populacja znacznie się zestarzeje, a w rezultacie zmniejszy się siła robocza. Rząd chiński jest jednak świadomy tego wyzwania i wdrożył politykę mającą na celu zmniejszenie skutków starzenia się społeczeństwa. Na przykład podniósł wiek emerytalny i zachęca starszych pracowników do pozostania na rynku pracy. Rzeczywiście, mimo że odsetek chińskiej siły roboczej, która ma 55 lat i więcej, wzrósł z 9% do 18% w latach 1990-2017, liczba pracowników w grupie wiekowej 55-64 lata wzrosła z 27% do 42%.

Chińscy konsumenci i ich wpływ na rynki światowe

Chińscy konsumenci mają ogromny wpływ na globalne rynki. Odpowiadają oni bowiem za 36% światowych wydatków na dobra luksusowe, 30% światowych wydatków na żywność i napoje oraz 27% globalnych wydatków na podróże i turystykę. Ponadto oczekuje się, że wydatki chińskich konsumentów będą rosły wraz z rozwojem chińskiej klasy średniej. Oczekuje się, że w ciągu najbliższych 10 lat chińska klasa średnia osiągnie 500 mln osób, co spowoduje wzrost sprzedaży produktów konsumpcyjnych. Jednak na siłę wydatków chińskich konsumentów wpływa również polityka rządu. Na przykład rząd wprowadził ostatnio bardziej rygorystyczną kontrolę kapitału i wezwał konsumentów do zmniejszenia zadłużenia, aby zmniejszyć ryzyko kryzysu finansowego.

Chiny doświadczyły znacznego spowolnienia wzrostu gospodarczego od 2014 r., częściowo z powodu wpływu taryf handlowych, spadającej produktywności i starzejącego się społeczeństwa. Jednak chiński rząd wdrożył politykę mającą na celu odpowiedź na te wyzwania i utrzymanie wzrostu gospodarczego w długim okresie. Spowolnienie gospodarcze stworzyło zarówno możliwości dla inwestorów, jak i wyzwania dla firm poszukujących źródeł zaopatrzenia w Chinach. Spowolnienie miało również znaczący wpływ na rynki światowe, szczególnie w rolnictwie i produkcji, ze względu na zmniejszony popyt ze strony chińskich konsumentów.